Parsley skinny scarf (white ink)

Parsley skinny scarf (white ink)