Chrysanthemum poncho (white ink)

Chrysanthemum poncho (white ink)