Fern poncho (white ink) on model

Fern poncho (white ink) on model