Chrysanthemum Poncho (white ink)

Chrysanthemum Poncho (white ink)